www.romny.osp-ua.info

До уваги платники податків!
02.06.2011

Роменська МДПІ повідомляє,що починаючи з 1 квітня 2011 року розділ 3 Податкового Кодексу Українинабрав чинності, і відповідно з 2 кварталу застосовується нова ставка оподаткування 23 %. Тобто за 1 квартал декларація подається за старою формою, до об’єкта оподаткування застосовується стара ставка податку. 

Виходячи з зазначеного, в 2011 році будуть діяти наступні податкові періоди: другий квартал, другий і третій квартали та другий - четвертий квартали 2011 року.

2. Пункт 150.1 статті 150 Кодексу застосовується у 2011 році з урахуванням такого:

якщо результатом розрахунку об'єкта оподаткування платника податку з числа резидентів за підсумками першого кварталу 2011 року є від'ємне значення, то сума такого від'ємного значення підлягає включенню до витрат другого календарного кварталу 2011 року.

Розрахунок об'єкта оподаткування за наслідками другого, другого і третього кварталів, другого - четвертого кварталів 2011 року здійснюється з урахуванням від'ємного значення, отриманого платником податку за перший квартал 2011 року, у складі витрат таких податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення такого від'ємного значення.

3. Передбачено зниження ставки податку

з 1 квітня 2011 року по 31 грудня 2011 року включно - 23 відсотки;

з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року включно- 21 відсоток;

з 1 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року включно - 19 відсотків;

з 1 січня 2014 року - 16 відсотків.

4. Змінилось поняття об’єкта оподаткування.

Об'єкт оподаткування: прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом зменшення суми доходів звітного періоду на собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та суму інших витрат звітного податкового періоду

Виходячи з визначення терміну скасовано застосування таких понять як валовий дохід, валові витрати; амортизація увійшла до складу собівартості.

5. Скасовано правило «першої події». Доходвизнається за датою переходу права власності на товари (роботи) послуги.

Витрати, які формуютьсобівартість реалізованої продукції товарів, виконаних робіт, наданих послуг, визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнаютьсядоходи від реалізації таких товарів, робіт, послуг.

Інші витрати визнаються витратами того періоду, у якому вони були здійснені.

Суми передплат та авансівяк отриманих, так и сплачених не включаються ні до складу доходів, ні до складу витрат.

6. Передбачено ведення платником податку бухгалтерського обліку доходів, витрат, тимчасових та постійних податкових різниць, методологія визначення яких має бути опублікована до 1 квітня 2011року, а набере чинності з 1 січня 2012 року. І починаючи зі звітних періодів 2012 року платники податку на прибуток будуть подавати фінансову звітність разом з розрахунком податкових різниць.

7. Встановлено обов’язок суб’єктів господарювання щодо подання до органів державної податкової служби фінансової звітності.

Так, якщо за підсумками 2010 року фінансову звітність подають платники податку на прибуток з доходом від будь-якої діяльності більше ста мільйонів гривень на рік.

То починаючи з податкового періоду 1 квартал 2011 року набирає чинність п.46.2 статті 46 Кодексу і разом з податковою декларацією за 1 квартал 2011 року, 2 квартал 2011 року, 2-3 квартали 2011 року платники податку на прибуток, щовідповідно до Господарського кодексу України віднесені до крупних та середніх, подають також і квартальну фінансову звітність. А за наслідками 2011 року усі платники податку на прибуток (як крупні та середні, так і малі підприємства) разом з декларацією за 2-4 квартали 2011 року подають річну фінансову звітність в порядку, передбаченому для подання податкової декларації.

8. Заслуговує на увагу стаття 137 Кодексу, якою визначено порядок визнання доходів, зокрема:

дохід від реалізації товарів визнається за датою переходу покупцеві права власності на такий товар.

Дохід від надання послуг та виконання робіт визнається за датою складення акта або іншого документа, оформленого відповідно до вимог чинного законодавства, який підтверджує виконання робіт або надання послуг.

У разі продажу товарів за договором комісії (агентським договором) платником податку - комітентом датою отримання доходу від такого продажу вважається дата продажу товарів, що належать комітенту, яка зазначена у звіті комісіонера (агента).

Суми безповоротної фінансової допомоги та безоплатно отримані товари (роботи, послуги) вважаються доходами на дату фактичного отримання платником податку товарів (робіт, послуг) або за датою надходження коштів на банківський рахунок чи в касу платника податку, якщо інше не передбачено цим розділом.

Датою отримання доходів у вигляді орендних/лізингових платежів (без урахування частини лізингового платежу, що надається в рахунок компенсації частини вартості об'єкта фінансового лізингу) за майно, що передано платником податку в оренду/лізинг, ліцензійних платежів (у тому числі роялті) за користування об'єктами інтелектуальної власності є дата нарахування таких доходів, яка встановлена відповідно до умов укладених договорів.

Суми штрафів та/або неустойки чи пені, отримані за рішенням сторін договору або відповідних державних органів, суду, включаються до складу доходів платника податку за датою їх фактичного надходження.

Датою отримання інших доходів є дата їх виникнення згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, якщо інше не передбачено нормами цього розділу.

9. Склад доходів: доходи від операційної діяльності та інші доходи.

Окремі види інших доходів:

вартість товарів, робіт, послуг, безоплатно отриманих (зараз наданих) платником податку у звітному періоді, визначена на рівні не нижче звичайної ціни.

Поворотна фінансова допомога: умовні проценти залишаються у складі безповоротної фінансової допомоги; у разі отримання поворотної фінансової допомоги від неплатника податку на прибуток: зберігаєтьсяпорядок, визначений у Законі України «Про оподаткування прибутку підприємств». Однак положення цього пункту не поширюються на суми поворотної фінансової допомоги, отриманої від засновника/учасника (в тому числі нерезидента) такого платника податку, у випадку повернення такої допомоги не пізніше 365 календарних днів з дня її отримання.

Суми дотацій, субсидій, капітальних інвестицій із фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування або бюджетів, отримані платником податку;

При цьому при безоплатному отриманні необоротних матеріальних активів або отриманні цільового фінансування капітальних вкладень з фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування чи бюджетів, дохід визнається в сумі, пропорційній сумі нарахованої амортизації відповідних активів.

Тимчасово, до 1 січня 2014 року, датою збільшення доходів підприємств житлово-комунального господарства від надання житлово-комунальних послуг є дата надходження коштів від споживача на банківський рахунок або в касу платника податку.

Підприємства житлово-комунального господарства у складі собівартості реалізації житлово-комунальних послуг визнають витрати на придбання товарів, робіт, послуг у сумі фактично сплачених за них коштів.

10. Порядок формування витрат наближено до бухгалтерського обліку (відсутнє поняття валовихвитрат)

Витрати, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування, складаються із:

витрат операційної діяльності;

інших витрат.

Окремо виділено віднесення до складу витрат внесків до профспілкових організацій: суми коштів, перераховані роботодавцями первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу, передбачені колективними договорами (угодами) відповідно до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", в межах чотирьох відсотків оподатковуваного прибутку за попередній звітний рік з урахуванням положень абзацу "а" підпункту 138.10.6 пункту 138.10 цієї статті.

При цьому в разі якщо за результатами попереднього звітного року платником податку отримано від'ємний результат об'єкта оподаткування, то сума коштів, що перераховується, визначається з урахуванням оподатковуваного прибутку, отриманого в році, що передує року декларування такого річного від'ємного значення, але не раніш як за чотири попередні звітні роки;

суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані/передані для цільового використання з метою охорони культурної спадщини установам науки, освіти, культури, заповідникам, музеям, музеям-заповідникам у розмірі, що не перевищує 10 відсотків оподатковуваного прибутку за попередній звітний рік.

Залишились витрати, які не враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування тавитрати подвійного призначення.

Як і раніше (пп.5.3.1) це витрати не пов’язані з господарською діяльністю.

Суттєво є те, що не дозволяється відносити до складу витрат платника податку на прибуток витрати, понесені у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних та нематеріальних активів у фізичної особи - підприємця, що сплачує єдиний податок (крім витрат, понесених у зв’язку з придбанням робіт, послуг у фізичної особи - платника єдиного податку, яка провадить діяльність в сфері інформатизації);

Ряд обмежень встановленопри роботі з нерезидентами (за виключенням, коли ці витрати понесені в інтересах постійного представництва). Так, до складу витрат не включаються :

витрати, понесені (нараховані) у звітному періоді у зв’язку з придбанням у нерезидента послуг (робіт) з консалтингу, маркетингу, реклами в обсязі, щоперевищує 4 відсотки доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (за вирахуванням податку на додану вартість та акцизного податку) за рік, попередній звітному.

А якщо нерезидент має офшорнийстатус, то витрат взагалі немає.

Витрати, понесені (нараховані) у зв’язку з придбанням у нерезидента послуг (робіт) з інжинірингу (крім витрат, нарахованих на користь постійних представництв нерезидентів, які підлягають оподаткуванню згідно з пунктом 160.8) в обсязі, що перевищує 5 відсотків митної вартості обладнання, імпортованого згідно з відповідним контрактом. Якщо нерезидент має офшорний статус, то витрат немає взагалі.

Виплата нерезиденту роялті у розмірі, що перевищує 4 відсотки доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (за вирахуванням податку на додану вартість та акцизного податку) за рік, попередній звітному, а також у випадках, коли виконується будь-яка з умов. Якщо нерезидент має офшорний статус витрат немає взагалі.

Щодо витрат подвійного призначення:

Витрати на навчання:

професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників робітничих професій, а також у разі якщо законодавством передбачено обов'язковість періодичної перепідготовки або підвищення кваліфікації;

витрати на навчання та/або професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації у вітчизняних або закордонних навчальних закладах, якщо наявність сертифіката про освіту в таких закладах є обов'язковою для виконання певних умов ведення господарської діяльності;

Після закінчення навчання необхідно відпрацювати не менше трьох років.

Витрати на організацію навчально-виробничої практики за профілем основної діяльності платника податку або в структурних підрозділах, що забезпечують його господарську діяльність, осіб, які навчаються у вищих та професійно-технічних навчальних закладах.

У разі розірвання письмового договору (контракту), платник податку зобов'язаний збільшити дохід у сумі фактично здійснених ним витрат на навчання та/або професійну підготовку, які були включені до складу його витрат. Внаслідок такого збільшення доходу нараховується додаткове податкове зобов'язання та пеня в розмірі 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день виникнення податкового зобов'язання з податку, яке мав би сплатити платник податку у встановлений строк у разі, якщо б він не користувався податковою пільгою, встановленою цим підпунктом, обчислені до суми такого податкового зобов'язання та розраховані за кожен день недоплати, закінчуючи днем збільшення доходу.

Щодо витрат на навчання, страхування ризиків та використання легкових автомобілів знято обмеження щодо розміру витрат.

За витратами на відрядження дозволено відносити добові витрати, понесені у зв’язку з таким відрядженням у межах України, у розмірі не більш ніж 0,2 розміримінімальної заробітної плати, що діяла для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, із розрахунку на добу, а для відряджених за кордон - не більше 0,75 розміру мінімальної заробітної плати, що діяла для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, із розрахунку на добу.

11. Наближено облік операцій в іноземній валюті до бухгалтерського обліку

Термін "балансова вартість іноземної валюти" для цілей цього підпункту означає вартість іноземної валюти, визначену за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, на дату звітного балансу.

Визначення курсових різниць від перерахунку операцій, виражених в іноземній валюті, заборгованості та іноземної валюти здійснюється відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Доходи, отримані/нараховані платником податку в іноземній валюті у зв'язку з продажем товарів, виконанням робіт, наданням послуг, у частині їхньої вартості, що не була сплачена в попередніх звітних податкових періодах, перераховуються в національну валюту за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, що діяв на дату визнання таких доходів згідно з цим розділом, а в частині раніше отриманої оплати за курсом, що діяв на дату її отримання.

Витрати, здійснені (нараховані) платником податку в іноземній валюті у зв'язку з придбанням у звітному податковому періоді товарів, робіт, послуг, у встановленому порядку включаються до витрат такого звітного податкового періоду шляхом перерахування в національну валюту тієї частини їх вартості, що не була раніше оплачена, за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, що діяв на дату визнання таких витрат згідно з цим розділом, а в частині раніше проведеної оплати - за таким курсом, що діяв на дату здійснення оплати.
12. Стаття 39 цього Кодексу, якою встановлені методи визначення та порядок застосування звичайної ціни, набирає чинності з 1 січня 2013 року.

До 01.01.13 застосовуються правила визначення звичайної ціни, встановлені п.1.20 Закону про прибуток.

13. Основні засоби :
Змінивсявартісний критерій для основних засобів 2500, але він буде застосовуватися з 2012 року.

У 2011 році норматив для основних засобів, визначений у підпункті 14.1.138 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу, встановлюється в розмірі 1000 гривень.

Амортизації підлягають:

витрати на придбання основних засобів, нематеріальних активів та довгострокових біологічних активів для використання в господарській діяльності;

витрати на самостійне виготовлення основних засобів вирощування довгострокових біологічних активів для використання в господарській діяльності, в тому числі витрати на оплату заробітної плати працівникам, які були зайняті на виготовленні таких основних засобів;

витрати на проведення ремонту, реконструкції, модернізації та інших видів поліпшення основних засобів, що перевищують 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів, що підлягають амортизації, на початок звітного року;

капітальні інвестиції, отримані платником податку з бюджету, у вигляді цільового фінансування на придбання об'єкта інвестування (основного засобу, нематеріального активу) за умови визнання доходів пропорційно сумі нарахованої амортизації по такому об'єкту відповідно до положень підпункту 137.2.1 пункту 137.2 статті 137 цього Кодексу;

сума переоцінки вартості основних засобів, проведеної відповідно до статті 146 цього Кодексу;

вартість безоплатно отриманих об'єктів енергопостачання, газо- і теплозабезпечення, водопостачання, каналізаційних мереж, побудованих споживачами на вимогу спеціалізованих експлуатуючих підприємств згідно з технічними умовами на приєднання до вказаних мереж або об'єктів

Безкоштовно отримані основні засобина відмінну від бухгалтерського обліку не амортизуються, їх вартість відноситься до складу валового доходу повністю (135.5.4)

14. Об'єкти амортизації:

16 груп основних засобів (замість 4-х). Для кожної групи встановлений мінімальний термін експлуатації. Для визначення переліку об'єктів основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів за групами відповідно до пункту 145.1 статті 145 цього Кодексу з метою нарахування амортизації з дати набрання чинності розділом III цього Кодексу застосовуються дані інвентаризації, проведеної за станом на 1 квітня 2011 року.

Методи нарахування амортизації : 5 методів по аналогії з бухгалтерським обліком:

прямолінійний,

зменшення залишкової вартості,

прискореного зменшення залишкової вартості,

кумулятивний,

виробничій.

Облік балансової вартості основних засобів кожної з груп ведеться по кожному об’єкту (зараз пооб'єктний облік тільки для 1 групи основних фондів);

Амортизація об’єкта основних засобів нараховується протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, встановленого наказом платником податку, але не менше мінімально допустимого строку, помісячно, починаючи з місяця, наступного за місяцем введення об'єкта основних засобів в експлуатацію і зупиняється на період. призупиняється на період його виводу з експлуатації (для реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання, консервації та інших причин) на підставі документів, які свідчать про виведення таких основних засобів з експлуатації).

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів може нараховуватися за рішенням платника податків у першому місяці використання об'єкта в розмірі 50 відсотків його вартості, яка амортизується, та решта 50 відсотків вартості, яка амортизується, у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу) внаслідок невідповідності критеріям визнання активом або в першому місяці використання об'єкта в розмірі 100 відсотків його вартості.

Зберігся 10 – відсотковий ліміт витрат наремонт основних засобів.

Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов'язаних із ремонтом та поліпшенням об'єктів основних засобів (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція), що приводить до зростання майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єктів у сумі, що перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів, що підлягають амортизації, на початок звітного податкового року з віднесенням суми поліпшення на об'єкт основного засобу, щодо якого здійснюється ремонт та поліпшення.

Платники податку всіх форм власності мають право проводити переоцінку об'єктів основних засобів, застосовуючи щорічну індексацію вартості основних засобів, що амортизується, та суми накопиченої амортизації на коефіцієнт індексації, який визначається за формулою:

Кі = [І(а-1) - 10] : 100

Крім того слід враховувати п.6 підрозділу 4 розділу ХХ податкового кодексу України.

Для визначення переліку об'єктів основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів за групами відповідно до пункту 145.1 статті 145 цього Кодексу з метою нарахування амортизації з дати набрання чинності розділом III цього Кодексу застосовуються дані інвентаризації, проведеної за станом на 1 квітня 2011 року.

Вартість, яка амортизується, по кожному об'єкту основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів визначається як первісна (переоцінена) з урахуванням капіталізованих витрат на модернізацію, модифікацію, добудову, дообладнання, реконструкції тощо, а також суми накопиченої амортизації за даними бухгалтерського обліку на дату набрання чинності розділом III цього Кодексу.

Норми цього підпункту поширюються також на платників податку у разі їх переходу із спрощеної системи оподаткування на загальну.

До переоціненої вартості основних засобів не включається сума дооцінки основних засобів, що проведена після 1 січня 2010 року.

Якщо загальна вартість усіх груп основних засобів за даними бухгалтерського обліку менша, ніж загальна вартість усіх груп основних фондів за даними податкового обліку на дату набрання чинності розділом III цього Кодексу, то тимчасова податкова різниця, яка виникає в результаті такого порівняння, амортизується як окремий об'єкт із застосуванням прямолінійного методу протягом трьох років.

Строк корисного використання об'єктів основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів для нарахування амортизації з дати набрання чинності розділом III цього Кодексу визначається платником податку самостійно з урахуванням дати введення їх в експлуатацію, але не менше мінімально допустимих строків корисного використання, визначених пунктом 145.1 статті 145 цього Кодексу.

Первісна вартість основних засобів не збільшується на вартість придбання або поліпшення після дати набрання чинності розділом III цього Кодексу в частині витрат, віднесених на збільшення балансової вартості об'єктів до такої дати.

Встановлено 6 груп нематеріальних активів

Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється із застосуванням вищевказаних методів для основних засобів.

Облік вартості, яка амортизується, нематеріальних активів ведеться за кожним з об'єктів, що входить до складу окремої групи.

15. Зберігається перенос від'ємного значення оподаткування.

16. Передбачено зменшення об’єкта оподаткування на вартість придбаних патентів.

Порядок зменшення такий же як і зараз ( тобто окремий облік доходів і витрат щодо діяльності, яка підлягає патентуванню).

17. Змінився порядок обліку безнадійної заборгованості. Продавець товарів, робіт, послуг має зменшити доходи на суму відвантаженого та неоплаченого товару. Однак, при цьому він зобов’язаний зменшити і суму витрат на собівартість таких товарів. Покупець зменшує свої витрати в періоді, в якому набирає чинностірішення суду про стягнення заборгованості.

18. Передбачено ряд пільг:

Передбачено пільгу для новостворених підприємств:на період з 1 квітня 2011 року до 1 січня 2016 року застосовується ставка 0 відсотків для платників податку на прибуток, у яких розмір доходів кожного звітного податкового періоду наростаючим підсумком з початку року не перевищує трьох мільйонів гривень та нарахованої за кожний місяць звітного періоду заробітної плати (доходу) працівників, які перебувають з платником податку у трудових відносинах, є не меншим, ніж дві мінімальні заробітні плати, розмір якої встановлено законом, та які відповідають одному із таких критеріїв:

а) утворені в установленому законом порядку після 1 квітня 2011 року;

б) діючі, у яких протягом трьох послідовних попередніх років (або протягом усіх попередніх періодів, якщо з моменту їх утворення пройшло менше трьох років), щорічний обсяг доходів задекларовано в сумі, що не перевищує трьох мільйонів гривень, та у яких середньооблікова кількість працівників протягом цього періоду не перевищувала 20 осіб;

в) які були зареєстровані платниками єдиного податку в установленому законодавством порядку в період до набрання чинності цим Кодексом та у яких за останній календарний рік обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становив до одного мільйона гривень та середньооблікова кількість працівників становила до 50 осіб.

При цьому, якщо платники податку, які застосовують норми цього пункту, у будь-якому звітному періоді досягли показників щодо отриманого доходу, середньооблікової чисельності або середньої заробітної плати працівників, з яких хоча б один не відповідає критеріям, зазначеним у цьому пункті, то такі платники податку зобов’язані оподаткувати прибуток, отриманий у такому звітному періоді, за ставкою, встановленою пунктом 151.1 статті 151 цього Кодексу.

Дія цього пункту не поширюється на суб’єктів господарювання, які:

1) утворені в період після набрання чинності цим Кодексом шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення), приватизації та корпоратизації;

2) здійснюють:

2.1) діяльність у сфері розваг, визначену в підпункті 14.1.46 пункту 14.1 статті 14 розділу І;

2.2) виробництво, оптовий продаж, експорт імпорт підакцизних товарів;

2.3) виробництво, оптовий та роздрібний продаж пально-мастильних матеріалів;

2.4) видобуток, серійне виробництво та виготовлення дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення, що підлягають ліцензуванню відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

2.5) фінансову діяльність ;

2.6) діяльність з обміну валют;

2.7) видобуток та реалізацію корисних копалин загальнодержавного значення;

2.8) операції з нерухомим майном, оренду (у тому числі надання в оренду торгових місць на ринках та/або у торгівельних об’єктах) (гр.70,71 КВЕД ДК 009:2005);

2.9) діяльність з надання послуг пошти та зв’язку (гр. 64 КВЕД ДК 009:2005);

2.10) діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

2.11) діяльність з надання послуг у сфері телебачення і радіомовлення відповідно до Закону України "Про телебачення і радіомовлення";

2.12) охоронну діяльність;

2.13) зовнішньоекономічну діяльність (крім діяльності у сфері інформатизації);

2.14) виробництво продукції на давальницькій сировині;

2.15) оптову торгівлю і посередництво в оптовій торгівлі;

2.16) діяльність у сфері виробництва та розподілення електроенергії, газу та води;

2.17) діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям (гр. 74 КВЕД ДК 009:2005).

З метою підтримки малого бізнесу передбачена нульова ставка податку на прибуток на 5 років для платників, об'єм доходів яких не перевищує 3 млн.грн. в рік і середня заробітна платня тих, що працюють, не менше двох мінімальних, встановлених відповідним законодавством.

Крім того, звільняється від оподаткування прибуток:

- дошкільних і загальноосвітніх учбових закладів недержавної форми власності, одержаної від надання послуг освіти;

- прибуток підприємств енергетичної галузі в межах витрат, направлених на повернення кредитів в рамках інвестиційних програм.

- 50% прибутку, одержаного від впровадження енергоефективних заходів і реалізації енергоефективних проектів.

Тимчасово до 1 січня 2020 року звільняються від оподаткування:

- прибуток виробників біопалива; підприємств, що виробляють електро- і теплоенергію з використанням біопалива; виробників машин і устаткування, які споживають біопаливо.

- готельні послуги готелів категорій «5», «4» і «3» зірок.

- прибуток підприємств легкої промисловості.

- прибуток підприємств електроенергетики від продажу електроенергії, виробленої з поновлюваних джерел енергії;

- прибуток підприємств суднобудівельної галузі;

- прибуток підприємств літакобудівної галузі;

- прибуток підприємств машинобудування для агропромислового комплексу;

Тимчасово до 1 січня 2015 року звільняється від оподаткування прибуток підприємств поліграфії від виготовлення книжкової продукції.


Роменська МДПІ

© Інститут Трансформації Суспільства 2008-2020
При повному або частковому використаннi матерiалiв посилання на цей сайт є обов'язковим.
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть матерiалiв покладається на їх авторів.
Наша адреса: Україна, 01034, Київ, а/с 297, тел./факс: (044) 235-98-28(27), e-mail: editor@osp.com.ua